top of page
11.jpg
Pályázati felhívás

                                            

Kárpátaljai Magyar Oktatásért Alapítvány (90230 Beregszász, O. Kobiljanszka u. 21.), – a továbbiakban Támogató – amelyet dr. Zubánics László, a KMOA elnöke képvisel, a Külgazdasági és Külügyminisztériummal megkötött KKM/23101-6/2016/Adm. számú „Ösztöndíj-támogatás az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Karán oktató tanárok és munkatársak számára” tárgyú szerződés végrehajtásában eljárva a leginkább képzett értelmiségi csoport – esetünkben az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Karán oktató tanárok (professzor, docens, adjunktus), illetve adminisztratív munkatársak (a továbbiakban Támogatott) szülőföldjén való megtartása érdekében ösztöndíjprogramot hirdet.

Az ösztöndíjprogram alapvető célja a leginkább képzett értelmiség szülőföldjén való megtartása, amely révén az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Karán oktató professzorok, docensek, adjunktusok, illetve adminisztratív munkatársak ösztöndíjazása révén olyan financiális többletet szeretnénk biztosítani, hogy azok a megélhetési problémák leküzdése mellett/helyett inkább tudományos, oktató feladatokkal foglalkozzanak, megakadályozandó az elvándorlást, újabb eredmények elérésére sarkallva őket.

A program alapvető szakaszai:

1. A Támogató a Külgazdasági és Külügyminisztérium megbízásából eljárva 2016. szeptember 1.– október 1. között az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Kara dékáni hivatalával egyeztetve elkészíti a pályázati anyagokat, összeállítja az elbírálás alapjául szolgáló kritériumrendszert.

2. A Támogatott 2016. október 1–31. között a felállított kritériumrendszernek megfelelően összeállítja pályázati dokumentációját és azt benyújtja a Támogató részére elbírálásra.

3. A Támogató a dokumentáció átvizsgálását követően dönt az ösztöndíjak odaítéléséről, azok összegéről.

4. A Támogató 2016. december 31-ig folyósítja a Támogatott részére a megítélt ösztöndíj forintban megállapított összegét.

5. A Támogatott 2017. január 20-ig legalább 1-2 oldalas beszámolót nyújt be a Támogató részére a programban szerzett tapasztalatairól.

6. A Támogató a benyújtott elszámolási dokumentáció alapján 2017. január 30-ig elkészíti a záró elszámolást, s azt benyújtja a Külgazdasági és Külügyminisztériumhoz.

7. Amennyiben a Támogatott az írásos beszámolót nem nyújtja be a Támogatóhoz, a továbbiakban minden más programból az illető kizárható.

8. Kritériumrendszer a pályázat benyújtásához:

A zárt borítékban benyújtott pályázati adatlapnak tartalmaznia kell az alábbi adatokat:

Név:

Tudományos fokozat és cím:

Munkahely:

Kar:

Tanszék:

Beosztás:

Munkaviszony:

Diploma, diplomák (a diploma megnevezése, azonosító száma, dátum) másolata:

Teljes publikációs lista (csatolni elektronikus formában is):

Az elbírálás során fontos kritérium a betöltött tisztség (dékán, tanszékvezető, igazgató), tudományos fokozat (professzor, docens, adjunktus), az állás (egész, fél, negyed). Emellett az alábbi kérdéssorra válaszolva a pályázó további pontokat kaphat, amelyek befolyásolják az ösztöndíj nagyságát.

 

            Tanárok:

Részvétel a 2016-os felvételi kampányban:

 • Népszerűsítette-e Ön a kárpátaljai magyar nyelvű felsőoktatást? (alkalom, dátum)

 • Az Ön közbenjárására hány diák választotta a magyar kar valamelyik tanszékét? (a diák neve és a tanszék megnevezése)

 • Volt-e Ön valamelyik felvételi vizsgabizottság tagja? (a vizsgabizottság(ok) megnevezése)

 • Egyéb

Oktatói tevékenység:

 • Magyar nyelven való oktatás

 • Egyetemen (tantárgy (tervezett óraszám/megvalósult óraszám), a nyílt-, illetve bemutató órák száma (alkalom, dátum):

 • Egyetemen kívül (alkalom, dátum, eredmény(pl: megjelent publikáció, újságcikk,...):

 • Egyéb

Tudományos tevékenység

 • Postgraduális képzésben való részvétel (intézmény, szak, tudományos vezető, év)

 • PhD/kandidátusi/doktori értekezés témája, a védés dátuma, intézmény

 • Hazai  tudományos tanácsokban/bizottságokban való tagság (a státus megnevezésével)

 • Külföldi tudományos tanácsokban/bizottságokban való tagság (a státus megnevezésével)

 • Külföldi tudományos kiadványok szerkesztőbizottságában való tagság (ország, a kiadvány címe, a státus megnevezésével)

 • Ukrajnai tudományos kiadványok szerkesztőbizottságában való tagság (a kiadvány címe, az Ukrán Állami Minősítő Bizottság (ДАК) listáján szerepel-e?, az Ön szerkesztőbizottságban betöltött  státusa megnevezésével)

 • Nemzetközi/országos/UNE konferencia szervezése (a konferencia megnevezése, helyszín, dátum, a szervezői tevékenység megnevezése)

 • Nemzetközi/országos/UNE konferencián való részvétel (a konferencia megnevezése, helyszín, dátum, téma, publikáció)

 • Tudományos-diákköri konferencia szervezésében való részvétel ()

 • Diákok konferenciára való felkészítése, a konferencia típusának (nemzetközi, országos, diákköri) megjelölésével (A diák neve, szak, évfolyam, felszólalás témája, publikáció)

 • Szerkesztői munka (a kiadvány megnevezése, dátum, a szerkesztői bizottságban betöltött szerep megnevezése)

 • Monográfia kiadása (egyedüli szerző) (cím, a kiadvány címe, oldalszám)

 • Monográfia kiadása (társszerző) (cím, a kiadvány címe, oldalszám)

 • Tudományos publikáció külföldi kiadványban (cím, a kiadvány címe, oldalszám)

 • Tudományos publikáció UNE -kiadványban (cím, a kiadvány címe, oldalszám)

 • Diákok felkészítése tudományos (nemzetközi) konferenciára (alkalom, eredmény, publikáció)

 • Egyéb ( pl.: recenziók, szakmai vélemények írása disszertációkra, egyetemi és iskolai szintű jegyzetekre és tankönyvekre,pályázatokra beadott munkákra,... )

Közéleti tevékenység

 • Egyetemen (a kar /tanszék alkalmainak szervezésében és lebonyolításában való részvétel megnevezése (időrendi sorrendben); más (felső)oktatási intézményekkel való együttműködés (az alkalom és az intézmény (kapcsolattartó személy) megnevezése); pályázatok kidolgozása a kar/tanszék fejlődése céljából

 • Egyetemen kívül (alkalom, helyszín, dátum (időrendi sorrendben)

 • Egyéb

Egyéb

 • (pl.: kurátori tevékenység; különböző nem szakmai/ nem tudományos szervezet/bizottság munkájában való részvétel)

 

Adminisztratív személyzet:

 • ideiglenes és állandó órarendek összeállítása, vezetése, koordinálása; teremigények adminisztrálása; moduldolgozatok, rektori dolgozatok, nyílt órák egyeztetése, dokumentálása;

 • a dékán, dékán-helyettesek, tanszékvezetők teljes körű tájékoztatásának biztosítása; a kari szervezeti egységek informálása a központi (rektori hivatal) és kari döntésekről; határidők nyilvántartása, figyelése

 • kapcsolattartás a rektori hivatallal és az egyetem többi karával; a kari szintű adatszolgáltatás, adattovábbítás koordinálása az egyetem és szervezeti egységei részére;

 • a kari (tanszéki) kommunikációs feladatainak végrehajtása; a kari dékáni hivatali posta/tanszéki (érkező és kimenő) kezelése; az elektronikus és nyomtatott oktatási nyilvántartási rendszerek és adatbázisok kari feladatainak végzése;

 • a különböző szakokon folyó képzés követelményeinek, tanterveinek nyomon követése;

 • a hallgatók tanulmányi ügyeinek adminisztratív intézése (diákigazolványok, indexek kiadása, személyi nyilvántartói lapok kitöltése, pótvizsgák leszervezése, időpontok egyeztetése. Tandíj-befizetési bizonylatok egyeztetése, nyilvántartása, szerződések iktatása, ellenjegyzése. A félévi és évi eredmények levezetése, az átvezetések adminisztrálása, indexek lezárása, az ezzel kapcsolatos információk elküldése a Tanulmányi Osztályhoz, illetve a kari tanácshoz.

 • Szakmai és pedagógiai gyakorlatok megszervezése, adminisztrálása, az ezzel járó dokumentáció (értesítések, naplók, kimutatások, jegykivonatok stb.) előkészítése. A levelező tagozatos diákok számára a beutazást igazoló okmányok kiállítása és eljuttatása.  Az új diplomák, illetve a jelentősen átdolgozott és bővített diplomamelléklet-szabványok előállításának és adminisztrálásának segítése, valamint a diplomák kiállításával kapcsolatos ügyintézés. A tanulmányaikat befejező diákok elszámolásának ügyintézése.

 

            A pályázati adatlapok 2016. október 31-ig nyújthatóak be az alábbi címen: 90202 Beregszász, O. Kobiljanszka u. 21.

 

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                  A Kárpátaljai Magyar Oktatásért Alapítány

KMOA-Logo-(raszter,-színes,-fehér-ovális-háttérrel).png
bottom of page