top of page

Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Kar

                           

 

 

 

 

 

Kárpátalján az új felsőoktatási törvény alapján legmagasabb, magiszteri diplomák kiadására feljogosító besorolással egyedül az Ungvári Nemzeti Egyetem rendelkezik (2013-ban egyesült a Kárpátaljai Állami Egyetemmel). Az Ungvári Nemzeti (korábban állami) Egyetemet 1945-ben alapították. Besorolását tekintve IV. akkreditációjú oktatási intézmény. Megnyitása óta több mint ötven alkalommal bocsátott ki szakembereket „baccalaureusi”, „specialista” és „magiszteri” diplomával.

Az Ungvári Nemzeti Egyetemen 1963 óta folyik magyar nyelv- és irodalom-szakos tanárok képzése a Magyar Filológiai Tanszéken. Eddig 980 hallgató szerzett itt magyar nyelv- és irodalom-szakos tanári oklevelet. Az oktató munka mellett a tanszék tanárai 1966 óta tudományos kutatással is foglalkoznak. A magyar filológiai tanszék szoros kapcsolatokat ápol magyarországi és külföldi felsőoktatási intézményekkel, hungarológiai központokkal, tudományos és akadémiai intézményekkel. A tanszék bázisán jött létre 1988-ban az ungvári Hungarológiai Központ. Az Ukrán Oktatás- és Tudományügyi Minisztérium Legfelső Minősítő Bizottsága 2000 áprilisában az Ungvári Nemzeti Egyetem Filológiai Karán Tudományos Szaktanács működését engedélyezte kandidátusi értekezések megvédésére magyar nyelvből és irodalomból.

 

2005. április 13-án a XII. Ukrán-Magyar Kisebbségi Vegyes Bizottság ajánlásainak megfelelően létrejött az egyetemen a magyar történelem és európai integrációs tanszék is. Már 2004-ben 10 főből álló magyar csoport indult, 2005-től már 20 diákot vettek fel az állami ösztöndíjas helyekre. Megegyezés született arról is, hogy az UNE matematikai, fizikai karán szintén magyar tanszéket szerveznek. Így 2008. szeptember 25-én lehetőség nyílik az egyetem magyar tanszékeit összefogó Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Kar felavatására, amelynek kinevezett dékánja dr. Lizanec Péter, a filológiai tudományok doktora, a Magyar Filológiai tanszék vezetője, az Ungvári Hungarológiai Központ igazgatója lett. Az egyetemi diploma tekintélyét mutatja az a tény is, hogy valamennyi magyar nyelvű szakra négyszeres volt a túljelentkezés az államilag finanszírozott helyre.

 

Létrehozásakor a Magyar Kar egyik fontos feladatává tűzték ki, hogy méltó alternatívája lehessen más felsőfokú tanintézeteknek, s megfelelő lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy más szakokon is magyar csoportok nyíljanak meg. Egyik fontos feladat az állami ösztöndíjas helyek bővítése, illetve a doktori képzés újraindítása, hiszen ezáltal is biztosítani lehet az egyetemi és főiskolai előadói gárda utánpótlását.

A Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Kar strukturális alegységei:

1. Magyar Filológiai Tanszék (tanszékvezető dr. Zékány Krisztina docens);

2. Magyar Történelem és Európai Integráció Tanszék (tanszékvezető Dr. Kiss Éva professzor);

3. Fizika matematika Tanszék (tanszékvezető dr. Spenik Sándor docens)

A szaktantárgyakat 33 oktatótanár adja elő, közülük négyen a tudományok nagydoktorai, professzorok, 18-an a tudományok kandidátusai, docensek, l0 adjunktus, 10 tanársegéd, illetve asszisztens.

A Magyar Tannyelvű Humán és Természettudományi Karon magyar nyelv és irodalom, történelem, fizika és matematika szakos tanárképzés folyik elsősorban a kárpátaljai magyar tannyelvű iskolák részére. Minden tanszéken van aspirantúra (doktori iskola), ahová a legjobb végzősöket vesszük fel. Nemzeti egyetemünkön, így a magyar karon is a nappali képzés ötéves, a levelezői tagozaton hat (a magiszteri képzésnél a 2016-2017-es tanévben kisebb módosulás történt). A hallgatók az elméleti szaktantárgyakon kívül különböző szakkollégiumokat és szakszemináriumokat hallgatnak. A nemzeti egyetem minden kara, így a magyar kar is a bolognai rendszer szerint kredit-modul rendszerben dolgozik. A hallgatók évfolyam- és szakdolgozatokat, mester fokozatú diplomamunkákat írnak. Részt vesznek a tanszékek hallgatói önkormányzati munkájában, tudományos előadásokat tartanak a tudományos diákköri konferenciákon.

A harmadévesek szemeszteres vagy egy-két hónapi részképzésen vesznek részt Magyarország felsőoktatási intézményeiben. A végzősök egy hónapos diploma előtti gyakorlaton vannak a magyarországi Országos Széchényi Könyvtárban s Budapest más tudományos könyvtáraiban. Gyakran látunk vendégül ismert tudósokat, politikai személyiségeket Ukrajnából és a Magyar Köztársaságból, magyarországi vendégtanárokat hívunk előadások megtartására.

 Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Kar hallgatói aktív részt vállalnak a társadalmi munkában. Jól felszerelt a szaktantárgyi és a szépirodalmi könyvtár. A karon tanári és hallgatói röplabda- és futballcsapat van. A karon érdekes és tartalmas tanulmányi és társadalmi élet folyik.

A dékáni hivatal, a kar szakszervezete igyekszik diákszállót biztosítani a hallgatók többségének. A karon működik a hallgatói diákönkormányzat, amely a foglalkozások utáni időszakban a diákok szabadidejét hivatott tartalmassá tenni.

 

Dékán: dr. Spenik Sándor docens

Dékánhelyettes (oktatás): dr. Sztojka Miroszlav kandidátus

Dékánhelyettes (tudomány): Zubánics László adjunktus

Módszerész: Istvány Andrea

Titkár: Jávorszky Anikó

 

88000 Ungvár, Universitetska (Egyetemi) út 14. (Újépület) V. emelet 517–518. szoba.

Telefon/fax: (+380 312) 64-39-60

e-mail: magyarkar.une@gmail.com

KMOA-Logo-(raszter,-színes,-fehér-ovális-háttérrel).png
bottom of page